Avís legal

Aquest lloc web és propietat d’Arnald Climent Ripoll (d’ara endavant, Arnald Joies o nosaltres), amb NIF 38151675-B i domicili al carrer de Villarroel, 182, botiga 2, 08036 de Barcelona.

Per a qualsevol consulta o proposta, posa’t en contacte amb nosaltres trucant al telèfon (+34) 626 376 504 o enviant-nos un correu a info@arnaldjoies.com.

Aquest lloc web es regeix exclusivament per la normativa aplicable a Espanya, i hi queden sotmesos tant nacionals com estrangers que l’utilitzin.

L’accés al lloc web per part de l’usuari és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les seves condicions generals d’ús vigents en el moment de l’accés. Per tant, demanem que les llegeixis detingudament. L’usuari, en el moment que utilitza el web i accedeix als continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les seves condicions generals d’ús. Si l’usuari no està d’acord amb aquestes condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’utilitzar aquest lloc o operar-hi.

Cal tenir almenys 14 anys per subministrar dades personals en aquest lloc web i comprar-hi productes o, si escau, tenir prou capacitat jurídica per fer-ho. 

Podem modificar en qualsevol moment les presentacions i la configuració del lloc web, ampliar els serveis que s’hi presten o reduir-los i, fins i tot, suprimir-los de la xarxa, així com els serveis que s’hi presten i els continguts que s’hi publiquen; tot plegat, de manera unilateral i sense avís previ.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges i codis font del lloc (d’ara endavant, el contingut) són propietat d’Arnald Joies o de tercers dels quals s’han adquirit els drets d’explotació, i els protegeixen els drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’usuari només té dret a fer servir el contingut de manera privada, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-lo, reproduir-lo, explotar-lo, distribuir-lo o exercir qualsevol dret que pertanyi al titular del contingut.

Arnald Joies és una marca registrada, i està prohibit reproduir, imitar, utilitzar o inserir aquesta marca sense la nostra autorització expressa.

L’establiment d’enllaços al lloc no hi confereix cap dret. Igualment, el simple fet d’establir un enllaç al lloc web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

Arnald Joies queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges que publiquin tercers al seu lloc.

Queda absolutament prohibit imitar tant totalment com parcialment el lloc web d’Arnald Joies.

B. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

L’accés al nostre lloc web és gratuït i no cal subscriure-s’hi o registrar-s’hi prèviament. Tanmateix, determinats serveis són d’accés restringit a determinats usuaris i, per accedir-hi, cal dur a terme un procés de registre o identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis s’identificaran degudament al web.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’usuari de la nostra política de privacitat.

L’usuari ha d’accedir al nostre lloc web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic i aquestes condicions generals d’ús. L’usuari accedeix al lloc web sota la seva pròpia i exclusiva responsabilitat, i respondrà, si escau, dels danys i perjudicis que pugui causar a Arnald Joies o a tercers.

L’usuari té prohibit expressament utilitzar i obtenir els serveis, productes i continguts que s’ofereixen en aquest lloc web per procediments diferents dels que s’estipulen en aquestes condicions d’ús i, si escau, a les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats productes.

L’usuari té prohibit efectuar qualsevol mena d’acció sobre el lloc web que origini una sobrecàrrega excessiva de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com introduir-hi virus o instal·lar-hi robots o programari que n’alteri el funcionament normal o que, en definitiva, pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la impossibilitat de controlar la informació, els continguts i els serveis que contenen altres llocs web als quals es pot accedir a través dels enllaços que el nostre lloc posa a disposició de l’usuari, Arnald Joies queda exempta de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol mena que es puguin derivar del fet que l’usuari utilitzi aquests llocs web aliens a la nostra empresa.

Arnald Joies es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa qualsevol usuari que l’empresa entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús d’aquest lloc web, sense que l’usuari tingui dret a cap mena de reclamació per aquestes accions. Igualment, es reserva el dret d’exercir les accions legals oportunes contra els que vulnerin aquestes condicions generals d’ús, amb el benentès que l’usuari accepta que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a emprendre-les, de manera que romandran vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials d’Arnald Joies i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en qualsevol moment i de no recol·lectar informació innecessària.

Cal tenir almenys 14 anys i haver acceptat expressament la nostra política de privacitat per subministrar dades personals en aquest lloc web.

D. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de l’usuari aquest lloc web, li volem oferir un servei de qualitat, amb la màxima diligència en el moment de prestar-lo, així com en els mitjans tecnològics que fem servir. No obstant això, no respondrem de la presència de virus o altres elements que, d’alguna manera, puguin malmetre el sistema informàtic de l’usuari.

Arnald Joies no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies a causa de problemes a la xarxa d’internet, avaries dels dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles. Per tant, l’usuari accepta suportar, dins d’uns límits raonables, aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a Arnald Joies qualsevol responsabilitat per les possibles fallades, errors i ús del servei.

L’usuari assumeix qualsevol responsabilitat derivada de l’ús del nostre lloc web, i és l’únic responsable de qualsevol efecte, directe o indirecte, que es derivi d’utilitzar-lo, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, qualsevol resultat econòmic, tècnic o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives que generi el nostre lloc. Per tant, l’usuari s’obliga a mantenir Arnald Joies indemne per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirecta d’aquesta mena de fets.

Arnald Joies no garanteix l’exactitud, la veracitat i la vigència dels continguts d’aquest lloc web, tant si són propis com de tercers, o enllaçables a altres llocs, i queda totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d’utilitzar aquests continguts.

Arnald Joies queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, incloent-hi el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions de tercers per l’incompliment, per part de l’usuari, de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’usuari reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús d’aquest web, i reconeix que és prou per excloure’n cap error i que, per tant, les accepta de manera íntegra i expressa.

L’usuari és plenament conscient que el simple fet de navegar per aquest lloc web, així com utilitzar-ne els serveis, implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.

Tot el que fa referència al nostre lloc web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En cas que hi hagi qualsevol discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i el contingut d’aquest lloc web, totes les parts se sotmeten als jutjats i tribunals que corresponguin legalment.

E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALES D’ACCÉS AL WEB

Aquestes condicions generals d’ús s’han modificat el dia 05/10/2021. Arnald Joies es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment. Si us plau, comprova’n la data d’emissió cada cop que et connectis al lloc web per tal de tenir la certesa que no hi ha hagut cap modificació que t’afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les condicions d’ús d’aquest lloc web, et pots posar en contacte amb nosaltres mitjançant les dades indicades més amunt o amb Lant Abogados a l’adreça info@lant-abogados.com o a través del web www.lant-abogados.com.